Thơ: SAY (Đỗ Thị Minh Trang - TH Văn C K32).

                                                                             SAY


                                                 Lạc bước

                                         Chân lại v
ề quán cũ.

                                                 Ta say

                                         Có k
ẻ quay cu
ồng.

                                               Ta mu
ốn u
ống

                                       Cho đêm dài mau sáng.

                                              Ta mu
ốn yêu

                                       Cho quên h
ết h
ận thù

                                            Ta mu
ốn ngu

                                      Đ
ể cho đời trọn v
ẹn.

                                          Ta mu
ốn ch
ết

                                   Cho đ
ể đời trọn v
ẹn.

                                        Ta mu
ốn ghét

                                 Cho đ
ời thôi chán chư
ờng.

                                      Ta mu
ốn h
ờn

                                Cho bi l
ụy đau thương.

                                    Ta mu
ốn ghét

                               Cho đêm trư
ờng vĩnh vi
ễn.

                                  Ta mu
ốn s
ống

                              Đ
ể tình  yêu lên ti
ếng.

                                 Hoa đ
ắng cay 

                                N
ở gi
ữa nhân gian.

                                           Đỗ Thị Minh Trang

                                          

Xuân Khánh

Gửi Minh Trang

Say gì ấy Trang nhỉ?