GIẤY MỜI HỌP HỘI VIÊN.
LCĐ KHOA NGỮ VĂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CLB VĂN NGHỆ TRẺ
                        
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                   GIẤY MỜI


Trân trọng kính mời: Hội viên CLB văn nghệ trẻ

Đến dự buổi giao lưu giữa CLB với gia đình áo trắng Quy Nhơn

Thời gian: Vào lúc 18h 30 ngày 23 tháng 10 năm 2010

Địa điểm: Tại phòng 108 khu C - Trường ĐH Quy Nhơn

Rất mong sự có mặt của tất cả hội viên để buổi giao lưu diễn

ra thành công tốt đẹp.

                                   
QN ngày 18 tháng 10 năm 2010

                                              TM.BAN CHỦ NHIỆM

                                                   P.Chủ nhiệm


                                                Lê Quang Vượng
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','2b2hp385smqgdjarqgcpqr2t04','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 20:32:52','/a263043/giay-moi-hop-hoi-vien.html')